KVKK

Otel Tekstili antalya escort sakarya escort mersin escort gaziantep escort diyarbakir escort manisa escort bursa escort kayseri escort tekirdağ escort ankara escort adana escort ad?yaman escort afyon escort> ağrı escort ayd?n escort balıkesir escort çanakkale escort çorum escort denizli escort elaz?? escort erzurum escort eskişehir escort hatay escort istanbul escort izmir escort kocaeli escort konya escort kütahya escort malatya escort mardin escort muğla escort ordu escort samsun escort sivas escort tokat escort trabzon escort urfa escort van escort zonguldak escort batman escort şırnak escort osmaniye escort giresun escort ?sparta escort aksaray escort yozgat escort edirne escort düzce escort kastamonu escort uşak escort niğde escort rize escort amasya escort bolu escort alanya escort buca escort bornova escort izmit escort gebze escort fethiye escort bodrum escort manavgat escort alsancak escort kızılay escort eryaman escort sincan escort çorlu escort adana escort

PROWALL SİGORTA ve REASÜRANS BROKERLİK AŞ

(Prowall)

 

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin

Aydınlatma Metni

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesinde veri sorumlusunun adres ve bilgileri, kişisel verilerin hangi amaçlarla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, kişisel veri sahibinin veri sorumlusuna yöneltebileceği düzenlenmiş olup Kanunun 11 inci maddesinde yer alan hakları konusunda bilgilendirme yükümlülüğü getirmiştir.

Bu kapsamda; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni, KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca veri sahiplerini bilgilendirmek ve aydınlatmak amacı ile hazırlanmıştır.

 

İşbu Aydınlatma Metni kapsamında:

 

 • Veri Sorumlusu :           Prowall Sigorta ve Reasürans Brokerlik AŞ

 

Adres                         :           Tarabya Mah. Böğürtlen Sk. No: 18, Sarıyer/İstanbul

 

Telefon                       :           +90 212 706 16 86

 

Web                            :           www.prowallglobal.com

 

E-posta                       :           info@prowallglobal.com

 

2-         Kişisel Verilerin İşlenme Amacı     :

 

Kişisel Verileriniz aşağıda belirtilen amaçlar çerçevesinde Prowall tarafından işlenmektedir.

 

Verilerin işlenmesi; kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder.

 

Buna göre Prowall;

 

 

2.1-      5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca sigorta ve reasürans brokerliğine özgü hizmet ve faaliyetlerin yerine getirilmesi, sürdürülmesi, buna dair sözleşmelerin tanzim, imza ve ifası,

 

2.2-      Prowall’un KVKK ile ilgili sair Kanun ve mevzuat tarafından öngörülen esas ve usuller doğrultusunda hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi,

 

2.3-      Prowall tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişi ve kurumların faydalanması için gerekli çalışmaların yapılabilmesi,

 

2.4-      İlgililerin kayıtlarının oluşturulabilmesi ve yönetilebilmesi,

 

2.5-      Yasal sınırlar içerisinde değerlendirme ve analiz çalışmalarının yapılabilmesi,

 

2.6-      İnsan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini,

 

2.7-      Prowall’un hukuki ve ticari güvenliğinin temini,

 

2.8-      Prowall tarafından doğrudan veya dolaylı olarak yürütülen işlerin planlanması,

 

2.9-      Prowall’un iş, eylem ve ticari stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,

 

2.10-    Sunulan hizmetlere ilişkin memnuniyeti ölçmek amaçlı olan anketler de dâhil olmak üzere araştırma çalışmaları yapılması ve analizinin yürütülmesi,

 

2.11-    Sunulan hizmetlere ilişkin şikâyetlerin çözülmesi ve veri erişim veya düzeltme taleplerinin işleme alınması,

 

2.12-    Sunulan hizmet kapsamında sosyal medya paylaşım fonksiyonunun kolaylaştırılması,

 

2.13-    Hukuki süreçler ile diğer resmi kurum ve kuruluşlarla iletişim süreçlerinin takibi ve icrası,

 

2.14-    Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi,

 

2.15-    Risk yönetiminin yapılması, iş sürekliliğinin sağlanması, sözleşme süreçlerinin veya hukuki taleplerin takibi,

 

2.16-    İdari, mali, finansal ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi ve risk yönetiminin gerçekleştirilmesi Bakanlık faaliyetlerinin ve prosedürlerinin yürütülebilmesi,

 

2.17-    Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi

 

Amaçları ile sınırlı olarak Kişisel Verileri işlemektedir.

 

 

 • Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilere ve/veya Yurt Dışına Aktarılması

  Kişisel veriler, yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesini sağlamak amacı ile; Prowall’un direkt ve dolaylı çözüm ortakları başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışındaki sigorta şirketleri ve hizmet tedarikçileriyle, çağrı merkezi hizmet sunucularıyla, denetim şirketleriyle, hukuk, vergi vb. alanlarda destek alınan danışmanlık firmalarıyla, sair çözüm ortaklarımızla, yurtiçi ve yurtdışında bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri (sunucu, hosting, program, bulut bilişim), güvenlik, çağrı merkezi, satış, pazarlama gibi alanlarda dışarıdan hizmet alınan üçüncü kişilerle, hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve özel kişilerle, Prowall tarafından ifa edilen iş ve hizmetlerin sağlıklı şekilde yürütülmesi için gerekli üçüncü kişilerle KVKK m.8 ve m.9’da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecek ve aktarılabilecektir.

 

 • Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler, Prowall tarafından KVKK m. 5  ve m.6’da belirtilen hususlar çerçevesinde toplanmaktadır.

Buna göre Kişisel Veriler;

 • İlgili kişinin açık rızasının alınması zorunlu hallerde açık rızasına,

 

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde ilgili kanun hükümlerine,

 

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olmasına,

 

 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olmasına,

 

 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olmasına,

 

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olmasına,

 

 • Prowall tarafından; faaliyetlerinin sürdürülebilmesi amacıyla, KVKK ve sair mevzuat tarafından öngörülen esas ve usuller doğrultusunda işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçların ve hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesine istinaden toplanmaktadır.

 

Kişisel Veriler Prowall tarafından başvuru formları, web siteleri, üyelik ve iletişim formları, e-bülten kayıt formları, çerezler, iş başvuru formları gibi kanallarla işlenmektedir. 

 

 

 

 

 

 • Kişisel Veri Sahibinin Verilere Erişimi ve Diğer Hakları:

KVKK m. 11 uyarınca  Prowall’a başvurarak;  

 

5.1-      Kişisel  verilerinizin  işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 

5.2-      Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 

5.3-      Yurt içi veya yurtdışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 

5.4-      Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 

5.5-      Amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dâhilinde değerlendirilmek üzere kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  

 

5.6-      İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.    

 

Bu kapsamda, yukarıdaki haklarınıza ilişkin taleplerinizi kimliğinizi tespit edici belgeler ile ıslak imzalı bir dilekçe vermek suretiyle Prowall’un Tarabya Mah. Böğürtlen Sk. No:18 , Sarıyer/İstanbul adresine elden teslim edebilir, postayla ya da noter aracılığıyla gönderebilirsiniz. Başvurunuzun açık, anlaşılır bir şekilde olması ve kimlik ile adres bilgilerini tespit edici belgeleri ihtiva etmesi önem arz etmektedir.

Prowall, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandıracaktır.

 

Kişisel Verilerin talep üzerine silinmesi, yok edilmesi yahut anonim hale getirilmesi ancak verinin işlenmesini gerektiren tüm sebeplerin ortadan kalkmış olması şartıyla yerine getirilir.

 

Prowall, işlenme sebeplerinin tamamının ortadan kalkması halinde ilk periyodik imha süresi sonunda söz konusu Kişisel Verileri resen siler, yok eder yahut anonim hale getirir. Periyodik imha süresi 6 aydır. Prowall imha işlemine dair gerekli kayıtları tutar.

 

Bu kapsamdaki başvurular tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup ilgili kişilere yasal süreler içerisinde yazılı olarak veya elektronik ortamda cevap verilecektir.

Kişisel verilere ilişkin mevzuat ve uygulamamız kapsamındaki değişiklikleri internet sitemizin ilgili sayfasından her zaman takip edebilirsiniz.

 

İşbu Aydınlatma Metninde atıf yapılan yasa ve mevzuat hükümleri, niteliklerine uygun düşmesi koşuluyla söz konusu yasa ve mevzuat hükümlerinde yapılacak değişiklikleri de kapsar.